Хизб-ут-Тахрир Аксадан Умматты жана анын армияларын Расулуллах ﷺдын Халифалыкты тикелөө жана Куддуси Шарифти азат кылуу жөнүндөгү башаратын жүзөгө чыгарууга чакырууда

335
0

Хизбут-Тахрир Аксадан Умматты жана анын армияларын Расулуллах ﷺдын Халифалыкты тикелөө жана Куддуси Шарифти азат кылуу жөнүндөгү башаратын жүзөгө чыгарууга чакырууда

Хизб-ут-Тахрир–Фалестин Акса мечитинин аянтынан Ислам Умматына чакырык жолдоп, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө зарылдыгын, Халифалык гана Куддусты азат кылууга жана Исламды бүткүл дүйнөгө жаюуга кудуреттүү экенин баян кылды.

Бул чакырык Константинополдун фатхын эскерип жумадул-аввал айында өткөрүлгөн баян маалында айтылды. Адамдар баян учурунда Халифалык жөнүндө кыйкырып турушту жана Умматка нусрат жана үстөмдүк берилери жөнүндөгү башараттар жазылган ураандарды көтөрүп чыгышты.

Баяндар төрт чакырыкты өз ичине камтыды: биринчисинде үч башарат менен шаттанууга чакырылды. Бул башараттын биринчиси, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекети тикеленишинин кушкабары, экинчиси, Акса мечити азат кылынып, Куддуси Шариф Халифалык мамлекетинин борборуна айланары жөнүндөгү кушкабар, үчүнчүсү, Ислам дүйнөнүн чыгыш жана батышына жайылышы туурасындагы кушкабар.

Экинчи чакырык Хизб жигиттерине жолдонду. Ал Хизб жигиттерин Уммат маселесин желкеге алууга, Роббинин кайрылуусун кабыл алууга жана Анын арканын бекем кармоого чакырды.

Үчүнчү чакырык Уммат уламаларына жолдонду. Даъватты жеткирүү, акыйкатты ачык айтуу жана залимдерге каршы туруу, Аллах буйруган жоопкерчиликти аткаруу керектиги, ушул аркылуу Уммат жаштарын Ахмад Кувроний, шейх Акшамсиддин жана Мухаммад Фатих сыңары аң-сезимдүү кылып тарбиялоо мүмкүндүгү баса белгиленди.

Төртүнчү чакырык Уммат армияларына жолдонду. Халифалыкты тикелөөгө, Куддус жана Римди фатх кылуу үчүн Исламга жана ал үчүн аракет кылып жаткандарга нусрат-жардам берүүгө чакырылды.

Роя гезити, №270, 2020жыл, 22январь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here